شرکت مکث موتور شرایط فروش اقساط پیکاپ کلوت اتوماتیک را ویژه آبان ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد.به گزارش "ایلیا آنلاین"، شرایط فروش پیکاپ کلوت اتوماتیک مکث موتور با پیش پرداخت ۷۹۵ میلیون تومانی آغاز شده است. مابقی قیمت مصوب این خودرو به مبلغ۱,۰۷۸,۲۰۰۰,۰۰۰ تومانبه صورت تسهیلات ۱۲ و ۱۸ ماهه به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد. مبلغ هر قسط برای تسهیلات ۱۲ ماهه ۸۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان و برای تسهیلات ۱۸ ماهه ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان است. موعد تحویل آن ۳۰ روزکاری از اعلام شده است.شرایط بخشنامه:

  1.  قیمت قطعی است.
  2.  جریمه تاخیر در تحویل  %12سالانه خواهد بود.
  3. سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت مکث موتور میباشد.
  4. چکها حتما میبایسـتی از نوع صیادی و سـامانه ای (بنفش) باشـد.
  5. سایر شرایط واگذاری به شرح فرمهای رزرو و قرارداد میباشد.
  6. مبالغ واریزی میبایست از طریق درگاه اینترنتی یا اخذ فیش واریزی از نمایندگی و مراجعه به شعب بانک صادرات پرداخت شود.
  7. برخی از اهم مدارک مورد نیاز: وکالت ترهین _ کارت ملی و شناسنامه خریدار _ فرم سخا _ سایر مدارک مورد نیاز.
  8. کلیـه هزینه هـا، مالیـات، عـوارض بیمـه شـخص ثالـث، مالیـات ارزش افـزوده، نقـل و انتقـال و سـایر هزینه هـا کـه برعهـده مشـتریان میباشـد، بـر اسـاس تعرفه هـای جـاری محاسـبه شـده اسـت. چنانچـه مـوارد فـوق تـا زمـان تحویـل تغییـر کنـد پرداخـت مابه التفـاوت ناشـی از افزایـش حقـوق دولتـی بـر عهـده مشــتری میباشــد.
  9. متقاضیـان محتـرم، کلیـه اطلاعـات مربـوط بـه امکانـات رفاهـی، تجهیـزات ایمنـی، مشـخصات فنـی، داخلـی و ظاهـری از قبیـل ابعـاد خـودرو، رنـگ و جنـس

 تـودوزی، ابعـاد و جنـس رینـگ در کاتالـوگ فیزیکـی و دیجیتـال موجـود در وب سـایت شـرکت مکث موتـور بـه آدرس  www.maxmotorco.com موجود میباشـد.
همچنیـن اطلاعـات مالـک برنـد و سـازنده در وبسـایت مکـث موتـور قابـل رویـت میباشـد
دانلود بخشنامه بخشنامه-فروش-023  مکث موتور
ویژه آبان 1402

دانلود بخشنامه فروش با لینک مستقیم
دانلود بخشنامه فروش با لینک کمکی