شرکت کرمان موتور در جدیدترین طرح فروش خودرو محصول سدان جک J4 را با شرایط فروش نقدی، اقساطی و پیش فروش چند مرحله ای اعلام کرده است.


در این طرح فروش جک J4 به صورت نقد و اقساط با پیش پرداخت های متنوع 300 یا 500 میلیون تومان با بازپرداخت 18، 24، 30 و 36 ماهه و همچنین به صورت پیش فروش مرحله ای عرضه می‌شود.

این شرایط فروش و پيش فروش ویژه نيمه دوم شهریور1402 از تاریخ 1402/06/19 آغاز و تا 1402/06/31 ادامه خواهد داشت.


روش ثبت نام شرایط فروش نقدی، اقساطی و پیش فروش جک J4 توسط کرمان موتور


روش ثبت نام از طریق نمایندگی مجاز کرمان موتور خواهد بود و لیست نمایندگی های رسمی از طریق آدرس نمایندگی های رسمی کرمان موتو رقابل مشاهد است.

جدول شرایط فروش نقدی، اقساطی و پیش فروش جک J4 توسط کرمان موتور


شرایط
نقدی
اقساطی
اقساطی
اقساطی
اقساطی
اقساطی
قیمت مصوب7,658,900,000 ریال7,658,900,000 ریال7,658,900,000 ریال7,658,900,000 ریال7,658,900,000 ریال7,658,900,000 ریال
مراحل پرداخت-۱۸30243036
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی-3,000,000,000 ریال3,000,000,000 ریال5,000,000,000 ریال5,000,000,000 ریال5,000,000,000 ریال
پرداخت های آتی-مبلغ اقساطمبلغ اقساطمبلغ اقساطمبلغ اقساطمبلغ اقساط
--950,044,000 ریال673,608,000 ریال336,161,000ریال280,999,000ریال244,442,000ریال
--950,044,000 ریال673,608,000 ریال336,161,000ریال280,999,000ریال244,442,000ریال
--950,044,000 ریال673,608,000 ریال336,161,000ریال280,999,000ریال244,442,000ریال
--950,044,000 ریال673,608,000 ریال336,161,000ریال280,999,000ریال244,442,000ریال
--950,044,000 ریال673,608,000 ریال336,161,000ریال280,999,000ریال244,442,000ریال
--950,044,000 ریال673,608,000 ریال336,161,000ریال280,999,000ریال244,442,000ریال
---673,608,000 ریال336,161,000ریال280,999,000ریال244,442,000ریال
---673,608,000 ریال336,161,000ریال280,999,000ریال244,442,000ریال
---673,608,000 ریال-280,999,000ریال244,442,000ریال
---673,608,000 ریال-280,999,000ریال244,442,000ریال
------244,442,000ریال
------244,442,000ریال
مدل۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰۲---
سندآزاددر رهندر رهن---
سود مشارکت------
سود انصراف (سالیانه)------
تاخیر در تحویل خودرو۳درصد ماهیانه۳درصد ماهیانه۳ درصد ماهیانه۳ درصد ماهیانه۳درصد ماهیانه۳درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرو45 روز کاری45 روز کاری45 روز کاری45 روز کاری45 روز کاری45 روز کاری
رنگ خودروسفید - مشکیسفید - مشکیسفید - مشکیسفید - مشکیسفید - مشکیسفید - مشکی
شرایط فروش
پیش فروش
پیش فروش
پیش فروش
قیمت مصوبقیمت روزقیمت روزقیمت روز
مراحل پرداخت۲۳۴
هم زمان با ثبت نام | مرحله اول۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مرحله دومهمزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مرحله سوم-همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مرحله چهارم--همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه
مدل۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰۲
وضعیت سندآزادآزادآزاد
سود مشارکت۲۵۲۴23
سود انصراف (سالیانه)20 درصد20 درصد20 درصد
تاخیر در تحویل خودرو۱ درصد ماهیانه۱ درصد ماهیانه۱ درصد ماهیانه
زمان تحویل خودرودی ۱۴۰۲دی ۱۴۰۲دی ۱۴۰۲
توضیحات-پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵
توضیحات--پرداخت مرحله سوم طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۵