Destiny

بازی جدید Mafia با آنریل انجین ۵ در دست ساخت قرار دارد

/new-mafia-game-is-reportedly-in-development

شواهد امر گویای این موضوع است که استودیو هنگر  ۱۳ با همکاری توکی گیمز روند ساخت بازی جدید Mafia را آغاز کرده است.