زلزله

ماهواره ایرانی «آیات» برای پیش بینی زلزله ساخته می‌ شود

/iranian-satellite-ayat-is-being-built-to-predict-earthquakes

ماهواره ایرانی آیات با قابلیت شناسایی سیگنال‌های بعد و قبل از وقوع زلزله ساخته می‌شود.