اختلال اینترنت

آتش سوزی در زیر ساخت، اینترنت کشور را دچار اختلال کرد

/fire-in-infrastructure-communication

ساختمان LCT در خیابان شیخ بهایی تهران که مرکز توزیع اینترنت میان شرکت‌های مختلف است دچار حریق شده و با وجود اینکه آتش سوزی در حال حاضر مهار شده اما این موضوع باعث اختلال سراسری در اینترنت کشور شده است.