به گزارش "ایلیا آنلاین"، طرح فروش فوق‌ العاده محصولات ایران خودرو  مطابق جدول ذیل از روز شنبه  26 آذرماه 1401 به مدت 2 روز ادامه و  در سامانه فروش ایران خودرو آغاز می‌ شود.موضوع: پنجمين فروش فوق العاده و فوري محصولات ايران خودرو ( ويژه جايگزيني خودروهاي فرسوده غير تاكسي ) از طريق قرعه كشي-آذر 14


بدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان مشمول و حائز شرايط مي رساند در راستاي ابلاغ بند ف تبصره هفت قانون بودجه سال
( 1401طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده)
، براي مالكين خودروهای فرسوده كه شرايط آن در سامانه فروش شركت ايران
خودرو به نشاني  esale.ikco.ir اعلام مي گردد ، امكان ثبت نام يك دستگاه از محصولات ایران خودرو به قيمت مصوب و انعقاد
قرارداد با ایران خودرو از طريق قرعه كشی براي متقاضيان فراهم شده است.اطلاعات متقاضيان طرح مذكور از طريق سايت ایران خودرو به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارسال ميگردد، و همچنین به اطلاع ميرساند قرعه كشی اين بخشنامه مشابه با بخشنامه هاي جاري فروش فوق العاده و فروش فوري انجام ميشود تا پس از شناسايي متقاضيان حائز شرايط، امكان شركت در قرعه كشي براي متقاضيان واجد شرايط، ميسر گرددتاريخ شروع و مهلت ثبت نام:


طرح فروش فوق العاده )با موعد تحويل  90 روزه (برخی محصولات شركت ايران خودرو ويژه قانون جايگزيني خودروهاي فر سوده، )در صورت لزوم با روش قرعه كشي(، مطابق جدول ابتداي بخشنامه از روز شنبه مورخ  1401/09/26 شروع و تا تاريخ  1401/09/28 ادامه خواهد داشتنکته بسیار مهم :

شرايط خودروي فرسوده در سامانه فروش ايران خودرو اعلام و فرآيند اسقاط از طريق سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور انجام خواهد شد. فرد منتخب و تأييد شده ميبايست ظرف مهلت حداكثر دوماه، فرآيند اسقاط خودروي فرسوده خود را انجام داده و پس از ثبت تاييدراهور در سيستم ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت وجه كامل خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به نشاني:  esale.ikco.ir واريز نمايند. در صورت عدم واريز وجه، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي شده و تعيين تكليف گواهي اسقاط صادر شده توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور انجام ميگيرد


سامانه سخا:

با توجه به دستورالعملهاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بروزرسانی اطلاعات فردی و آدرس مشتريان در سامانه شماره گذاری (سخا)، در صورتيكه مشتری در سامانه مذكور فاقد اطلاعات فردي و سكونتي بوده و يا بيشتر از يكسال از آخرين تاريخ به روزرسانی اطلاعات فردی و نشانی محل سكونت گذشته باشد، مشتری محترم میبایست با مراجعه به سامانه سخا به آدرس  https://sakha.epolice.ir نسبت به بروزرسانی و يا ثبت آخرين اطلاعات خود اقدام نموده و پس از تائيد توسط اداره پست تصوير نشاني ثبت شده در سامانه سخا را به نمايندگی محل ثبت نام خود تحويل نمايد. 

لازم به ذكر است تا زمانيكه برگه احراز سكونت توسط مشتری به نمايندگی ارائه نگردد و يا اطلاعات مورد نياز شماره گذاری به درستی ارائه نشده باشد، خودرو پلاك نمی گردد. همچنين علاوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشی از عدم شماره گذاری به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزينه پاركينگ و نگهداری خودرو از ايشان دريافت خواهد شد


دانلود بخشنامه 4530
ویژه جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی