ویروس

خالق GIF در سن 74 سالگی درگذشت

/stephen-wilhite-dies-74

استفن ویلهایت، خالق GIF در سن 74 سالگی درگذشت