خیام

ماهواره «خیام» هیچ کاربرد نظامی ندارد

/khayyam-satellite-is-not-military

سالاریه گفته ماهواره خیام یک ماهواره سنجنده است و از آنجایی که کاربرد نظامی ندارد و برای ثبت تحولات زیست محیطی و کشاورزی استفاده می‌شود.