در برنامه تجمعي توليد گروه خودروسازي سايپا، رقم 454 هزار و 606 دستگاه هدف گذاري شده بود اما اين مجموعه با تحقق 87.35 درصد از برنامه توليد، 397 هزار و 81 دستگاه خودرو توليد كرد.

يكي از مهم ترين دلايلي كه باعث شده گروه خودروسازي سايپا نتواند 100درصد برنامه خود را محقق كند به توليد ناقص خودرو بر مي گردد، سال گذشته و تا قبل از تغيير مديريت اين مجموعه، 80 درصد از خودروهايی كه توليد مي شد، نقص قطعه داشت و خودروها به جاي آنكه به دست مصرف كننده برسد، در پاركينگ مي ماند اما در اين دوره تلاش شده است كه توليد خودرو با كمترين نقص قطعه صورت گيرد.

بر اين اساس 90 درصد خودروهاي توليد اين مجموعه بدون نقص قطعه و عبور مستقيم تحويل مشتريان مي شود، لذا با رويه موجود قابل پيش بيني است كه گروه خودروسازي سايپا بتواند جلوتر از برنامه تدوين شده، توليد كند.

نكته حايز اهميت در روند توليد سال گذشته حركت به سمت كاهش انحراف از توليد است. اين موضوع در  محصولات تيبا (106.7درصد)، ايكس 151 (90.4 درصد) و تجاري سبك (93.5 درصد) قابل مشاهده است، از اين رو سعي گروه خودروسازي سايپا بر اين است كه در سال جاري انحراف از توليد را در محصولات اقتصادي شاهين و كوييك به شدت كاهش دهد و بر اساس برنامه تدوين شده، توليد اين دو محصول پيگيري شود.

سایپا نیوز